Ogólne warunki handlowe

Spis treści

 1. Zakres zastosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Specjalne warunki przetwarzania towarów zgodnie z określonymi specyfikacjami klienta
 9. Prawo właściwe
 10. Miejsce jurysdykcji
 11. Alternatywne rozstrzyganie sporów

 1) Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") Velvet Trading GmbH (zwanej dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej "Klientem") ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się się włączeniu własnych warunków Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego w sklepie internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku, klikając przycisk kończący proces zamawiania. Ponadto klient może również złożyć ofertę sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, internetowego formularza kontaktowego, poczty lub telefonu.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionych towarów do klienta, w którym to przypadku decydujące znaczenie ma otrzymanie towarów przez klienta, lub
 • poprzez zażądanie płatności od klienta po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego Klient przestaje być związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli Klient wybierze metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal"), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z usługi PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli Klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem Warunków płatności bez konta PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta już w momencie kliknięcia przez klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.5 W przypadku wybrania metody płatności "Amazon Payments", płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: "Amazon"), z zastrzeżeniem Umowy użytkownika Amazon Payments Europe, którą można wyświetlić pod adresem https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze "Amazon Payments" jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, wydaje również zlecenie płatnicze Amazon, klikając przycisk, który kończy proces składania zamówienia. W takim przypadku sprzedawca już deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności, klikając przycisk kończący proces zamówienia.

2.6 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, tekst umowy będzie przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy poza tym zakresem. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy przed wysłaniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i będą dostępne dla klienta bezpłatnie za pośrednictwem jego konta użytkownika chronionego hasłem poprzez podanie odpowiednich danych logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów wprowadzania danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy podczas elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku, który kończy proces zamawiania.

2.8 Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.

2.9 Przetwarzanie zamówień i kontaktowanie się odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom zasadniczo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcjach Sprzedawcy dotyczących odstąpienia od umowy.

3.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu Sprzedającego nie wskazano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane osobno w opisie danego produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich na przykład koszty przelewu środków pieniężnych przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za wymianę walut) lub cła przywozowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą być również ponoszone w związku z transferem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną podane do wiadomości Klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono płatność z góry przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatniczej "PayPal", płatność będzie przetwarzana za pośrednictwem PayPal, przy czym PayPal może również korzystać w tym celu z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Jeśli Sprzedawca oferuje również metody płatności za pośrednictwem PayPal, w przypadku których dokonuje płatności z góry na rzecz Klienta (np. zakup na konto lub płatność w ratach), przenosi swoje roszczenie o płatność na PayPal lub dostawcę usług płatniczych zleconych przez PayPal i wyraźnie wskazanych Klientowi. Przed przyjęciem oświadczenia Sprzedawcy o cesji firma PayPal lub dostawca usług płatniczych działający na zlecenie firmy PayPal przeprowadzi weryfikację zdolności kredytowej na podstawie przekazanych danych Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia Klientowi wybranej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji. Jeśli wybrana metoda płatności zostanie zatwierdzona, klient musi zapłacić kwotę faktury w uzgodnionym terminie płatności lub w uzgodnionych odstępach czasu. W takim przypadku może on dokonać płatności wyłącznie na rzecz PayPal lub dostawcy usług płatniczych zleconych przez PayPal ze skutkiem zwalniającym z długu. Sprzedający pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i dostaw lub not kredytowych, nawet w przypadku cesji wierzytelności.

4.6 W przypadku wybrania metody płatności "SOFORT", płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanego dalej "SOFORT"). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem "SOFORT", klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do udziału w "SOFORT", musi odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i musi potwierdzić instrukcję płatności dla "SOFORT". Transakcja płatnicza jest następnie natychmiast realizowana przez "SOFORT", a rachunek bankowy klienta jest obciążany. Bardziej szczegółowe informacje na temat metody płatności "SOFORT" są dostępne dla klienta w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatniczej "Shopify Payments", płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwanego dalej "Stripe"). Poszczególne metody płatności oferowane za pośrednictwem Shopify Payments zostaną przedstawione Klientowi w sklepie internetowym Sprzedawcy. Do przetwarzania płatności Stripe może korzystać z innych usług płatniczych, do których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o których Klient może zostać poinformowany osobno. Więcej informacji na temat "Shopify Payments" można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.8 W przypadku wybrania metody płatności na konto, cena zakupu jest należna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności zakup na rachunek tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego informacjach dotyczących płatności w sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze metody płatności zakup na konto i do odrzucenia tej metody płatności w przypadku negatywnej kontroli kredytowej.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeśli Sprzedawca oferuje wysyłkę towarów, dostawa zostanie zrealizowana w obszarze dostawy określonym przez Sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Adres dostawy podany w procesie przetwarzania zamówienia przez Sprzedawcę ma decydujące znaczenie dla realizacji transakcji. W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku wyboru metody płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy podany przez klienta w systemie PayPal w momencie dokonywania płatności.

5.2 W przypadku towarów dostarczanych przez spedytora, dostawa odbywa się "bezpłatnie przy krawężniku", tj. do publicznego krawężnika znajdującego się najbliżej adresu dostawy, chyba że w informacjach o wysyłce w sklepie internetowym Sprzedawcy podano inaczej i o ile nie uzgodniono inaczej.

5.3 Jeżeli dostawa towarów nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient poniesie uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się postanowienie zawarte w instrukcji odstąpienia od umowy wydanej przez sprzedawcę.

5.4 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanych towarów przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towarów przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeśli klient działa jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości sprzedanych towarów zasadniczo przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towarów dopiero w momencie przekazania towarów klientowi. Niezależnie od powyższego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanych towarów przechodzi na klienta, nawet w przypadku konsumentów, z chwilą dostarczenia towarów przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki, jeżeli klient zleca spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki realizację wysyłki, a sprzedawca nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji klientowi.

5.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy własnej. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a Sprzedawca z należytą starannością zawarł z dostawcą konkretną transakcję obejmującą dostawę. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu pozyskania towarów. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towarów, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.6 Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zastrzeżenie własności

Jeśli sprzedający wykona świadczenie z wyprzedzeniem, zachowuje on prawo własności do dostarczonych towarów do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady. Nie dotyczy to umów dostawy towarów:

7.2 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca,

 • sprzedawca ma prawo wyboru rodzaju późniejszego świadczenia;
 • w przypadku nowych towarów, okres przedawnienia z tytułu wad wynosi jeden rok od dostawy towarów;
 • w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone;
 • bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się ponownie w przypadku dostawy zastępczej w ramach odpowiedzialności za wady.

7.3 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów nie mają zastosowania do

 • do roszczeń o odszkodowanie i zwrot wydatków klienta,
 • w przypadku, gdy Sprzedawca podstępnie zataił wadę,
 • za towary, które były używane zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem dla budynku i spowodowały jego wadliwość,
 • za wszelkie istniejące zobowiązania Sprzedawcy do dostarczania aktualizacji produktów cyfrowych, w przypadku umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7.4 Ponadto, w przypadku przedsiębiorców, ustawowe terminy przedawnienia dla wszelkich ustawowych praw regresowych, które mogą istnieć, pozostają nienaruszone.

7.5 Jeśli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), podlega handlowemu obowiązkowi kontroli i zgłaszania wad zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Jeśli klient nie dopełni obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w tym przepisie, towary uznaje się za zatwierdzone.

7.6 Jeśli klient działa jako konsument, jest on proszony o złożenie skargi na dostarczone towary z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi do dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient tego nie zrobi, nie będzie to miało wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Szczególne warunki przetwarzania towarów zgodnie z określonymi specyfikacjami klienta

8.1 Jeżeli, zgodnie z treścią umowy, Sprzedawca jest również zobowiązany do przetwarzania towarów zgodnie z określonymi specyfikacjami klienta oprócz dostawy towarów, klient dostarczy Sprzedawcy wszelkie treści wymagane do przetwarzania, takie jak teksty, obrazy lub grafiki w formatach plików, formatowaniu, obrazach i rozmiarach plików określonych przez Sprzedawcę oraz udzieli Sprzedawcy wymaganych w tym celu praw użytkowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za pozyskanie i nabycie praw do tych treści. Klient oświadcza i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że ma prawo do korzystania z treści dostarczonych Sprzedawcy. W szczególności zapewni on, że nie zostaną w ten sposób naruszone żadne prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i prawa osobiste.

8.2 Klient zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich, których osoby te mogą dochodzić od Sprzedawcy w związku z naruszeniem ich praw poprzez umowne wykorzystanie treści Klienta przez Sprzedawcę. W tym kontekście klient ponosi również niezbędne koszty obrony prawnej, w tym wszelkie koszty sądowe i honoraria prawników w ustawowej wysokości. Nie ma to zastosowania, jeśli klient nie jest odpowiedzialny za naruszenie. W przypadku roszczenia osoby trzeciej klient jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego przekazania sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do zbadania roszczeń i obrony.

8.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, jeżeli treści przekazane w tym celu przez Klienta naruszają prawne lub urzędowe zakazy lub obrażają dobre obyczaje. Dotyczy to w szczególności przypadków dostarczania treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub gloryfikujących przemoc.

8.4 Indywidualne produkty na zamówienie:
Zamówienie zostanie indywidualnie wyprodukowane w żądanym rozmiarze zgodnie z opcją wybraną przez klienta.
Ze względu na proces produkcji nie możemy przycinać produktów tekstylnych, takich jak dywany, maty kokosowe, bieżniki, maty, sztuczna trawa i inne produkty z dokładnością co do centymetra. W związku z tym mogą wystąpić 3% odchylenia w wymiarach.

9) Prawo właściwe

9.1 Wszystkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9.2 Ponadto niniejszy wybór prawa w odniesieniu do ustawowego prawa odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

10) Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedającego. Jeżeli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedającego, jeżeli umowę lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedawca będzie jednak w każdym przypadku uprawniony do wniesienia sprawy do sądu w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta.

11) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

11.1 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług z udziałem konsumenta.

11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.